Hotel Touareg(3 stars)

Tourist Zone Douz View on map